Unilei’s vilkår og betingelser for kunder

Introduktion

Unilei ApS (Unilei) er en dansk baseret virksomhed med registreringsnummeret 39175606. Unilei er akkrediteret af Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) til at udstede Legal Entity Identifier til juridiske enheder i udvalgte jurisdiktioner. GLEIF betegner også en LEI udsteder som Local Operating Unit (LOU). Unilei benytter også markedsføringsnavnet Dansklei for visse af aktiviteterne i Danmark.

Unilei registrerer, vedligeholder, fornyer og udsteder Legal Entity Identifiers (LEI) for og på vegne af kunder der er juridiske enheder, for eksempel virksomheder, organisationer etc. LEI servicen udføres i overensstemmelse med GLEIF’s vilkår og betingelser.

Unilei’s vilkår og betingelser dækker brugen af Unilei’s LEI service og skal accepteres af den juridiske enhed, der ønsker at benytte Unilei’s services. Unilei’s LEI service er bl.a. tilgængelig via hjemmesiderne: https://www.unilei.com og dansklei.dk (Unilei websites).

Med accepten af disse vilkår og betingelser indgår den juridiske enhed og Unilei en aftale, hvor den juridiske enhed giver Unilei bemyndigelse til at varetage den juridiske enhed’s LEI aktiviteter, inklusive registrering, vedligehold, overflyttelse, fornyelse og udgivelse af LEI data i det Globale LEI System (GLEIS)

En underskriver skal acceptere vilkårene og betingelserne på vegne af den juridiske enhed. Underskriveren skal være behørigt bemyndiget til at handle på vegne af den juridiske enhed. Unilei kan anmode om dokumentation for underskriverens bemyndigelse.

Den juridiske enhed skal give Unilei de ønskede oplysninger vedrørende den juridiske enhed. Den juridiske enhed er forpligtet til at levere sande og fuldstændige oplysninger.

De afgivne oplysninger skal være behørigt dateret og underskrevet. Unilei websites faciliterer denne proces.

Unilei verificerer, om de angivne oplysninger er tilstrækkelige til at gennemføre registreringen eller fornyelsen af den juridiske enheds LEI-registrering. LEI-registreringen er referencedataene for den juridiske enhed, som kræves af GLEIS for at udstede og vedligeholde LEI. Unilei kan være forpligtet af lovmæssige forhold eller i henhold til interne kontroller til at ændre juridiske enhedsreferencedata.

Unilei forbeholder sig retten til at kontakte den juridiske enhed for yderligere information.

En juridisk enhed må kun have én LEI. LEI skal fornyes hver 12. måned for at forblive gyldig (GLEIS Registration Status = Issued). Manglende fornyelse, opløsning af den juridiske enhed eller forkerte data kan medføre, at LEI bliver ugyldig.

Unilei underretter den juridiske enhed via e-mail. Det er den juridiske enheds ansvar at sikre, at den angivne e-mailadresse er korrekt, gyldig og i stand til at modtage e-mails fra Unilei.com-domænet. Proaktiv hvidlistning af Unilei-domænet på den juridiske enheds mailserver anbefales.

Medmindre andet aftales kommunikeres der på dansk eller engelsk.

Den juridiske enhed tillader Unilei at offentliggøre LEI Data i GLEIS Global LEI Index.

Udstedelse af ny LEI

Pris og leveringstid for udstedelsen af en ny LEI er angivet på Unilei websites.

Unilei udfører registreringen uden unødig forsinkelse.

Den juridiske enhed bliver notificeret:

  1. Når LEI er udstedt, gyldig til brug og offentligt tilgængelig på Global Legal Entity Identifier Index på websitet https://www.gleif.org/en/ (Global LEI Index).
  2. Når det er tid til at forny LEI.
  3. Hvis der mangler data eller der er behov for verifikation af data.

LEI fornyelse

I henhold til GLEIF’s krav skal LEI-koden fornyes hver 12. måned for at forblive aktiv. Informationen relateret til LEI-koden skal valideres eller opdateres. Selve LEI-koden ændrer sig ikke ved fornyelse. Efter fornyelsen er LEI-koden gyldig i yderligere 12 måneder. Den juridiske enhed bliver notificeret når fornyelsen er fuldført.

Pris og leveringstid for udstedelsen af en ny LEI er angivet på Unilei websites.

En ikke udløbet (non-lapsed) LEI vil blive fornyet med 12 måneder fra LEI-kodens næste fornyelses dato (Next Renewal Date), uanset hvornår fornyelsen bestilles. Således er der ingen risiko for at miste gyldighedsdage ved tidlig bestilling.

Unilei tilbyder to typer fornyelsesaftaler: Enkelt års og flerårige fornyelse.

Enkelt års fornyelse

I god tid før fornyelse er påkrævet giver Unilei besked til den juridiske enhed om behovet for fornyelse. Der vil blive sendt en række påmindelser om fornyelse indtil LEI-kodens gyldighed udløber for at sikre at den ikke udløber utilsigtet. Fornyelse kan bestilles via Unilei websites og betalingsperiode og form kan vælges.

Den juridiske enhed får besked når fornyelsen er gennemført.

Flerårige fornyelse

For flerårige fornyelsesaftaler bliver den juridiske enhed informeret om forestående fornyelser. I visse tilfælde vil den juridiske enhed blive bedt om at bekræfte data i forbindelse med fornyelsen. Hvis den juridiske enhed bliver bedt om at forholde sig til data i forbindelse med fornyelsen, er det vigtigt at den juridiske enhed besvarer henvendelsen for at sikre at fornyelsen kan gennemføres. Manglende tilbagemelding kan medføre at LEI-kodens gyldighed udløber (lapse).

Den juridiske enhed får besked når fornyelsen er gennemført.

Når aftalen om flerårig fornyelse er ved at udløbe modtager den juridiske enhed besked og der er mulighed for at indgå en ny aftale.

Flerårige fornyelsesaftaler kan bestilles som en del af oprettelsen af en LEI eller særskilt.

Overflyttelse af LEI administration til Unilei (Transfer)

Overflyttelsen af administration af en LEI til Unilei kan igangsættes via Unilei websites ved at vælge overflyttelses service. Hvis næste fornyelses dato (Next Renewal Date) er mindre end 60 dage fra ordredato, så vil den juridiske enhed blive bedt om at fornye LEI-koden som en del af overflyttelsesprocessen. Prisen for fornyelse fremgår af prislisten på Unilei websites.

Kontaktinformationen på personen der bestiller overflytningen af en LEI deles med den nuværende administrator af LEI-koden i forbindelse med bekræftelse af overflyttelse og for at imødekomme GLEIS’s krav til overflyttelsesprocessen.

Overflyttelse af LEI administration væk fra Unilei

Overflyttelsen af en LEI væk fra Unilei’s administration koster ikke noget og kan igangsættes via en anden godkendt LEI udsteder.

GLEIF forbeholder sig ret til at anmode om overflyttelse af en LEI til en anden LOU.

Begivenheder i den juridiske enhed og nøjagtigheden af data

Den juridiske enhed skal give Unilei besked, via Unilei websites eller email, omkring enhver juridisk begivenhed der påvirker eller kan påvirke LEI-kodens data. Unilei sørger for at opdatere data om disse begivenheder i GLEIS i det omfang det er relevant. Den juridiske enhed bliver ikke opkrævet betaling for opdatering af juridiske begivenheder. En opdatering af en juridisk begivenhed forlænger ikke LEI-kodens gyldighedsperiode.

En ikke-udtømmende liste over eksempler på juridiske enhedsbegivenheder er ændring af: enhedsnavn, adresser, juridisk form, omdannelse af juridisk status og opløsning.

Hvis den juridiske enhed bliver opmærksom på, at LEI data mangler eller er forkerte, skal den juridiske enhed straks underrette Unilei.

GLEIS kan udfordre Unilei på, at den juridiske enheds LEI-registreringsdata er unøjagtige. Hvis dataene anfægtes, skal den juridiske enhed reagere på Unilei’s anmodning om at præcisere de anfægtede data.

Dokument service

Nogle LEI-data registreringer kræver, at den juridiske enhed udleverer dokumenter, f.eks. årsregnskab. Unilei kan tilbyde at hente disse dokumenter på vegne af den juridiske enhed som en ekstra service. Der kan opkræves et gebyr for denne service. Den juridiske enhed opkræves ikke for dokumentservicen uden forudgående aftale.

Betaling

Betaling skal foretages forud for levering medmindre andet aftales.

Unilei accepterer betaling med betalingskort eller bankoverførsel. Udover den aftalte pris afholder den juridiske enhed eventuelle omkostninger og gebyrer for at gennemføre betalingen til Unilei.

Faktura udstedes til den juridiske enhed som LEI koden tilhører, medmindre en anden juridisk enhed angives som faktura-kontakt via Unilei websites.

Fakturaen sendes til den email adresse som den juridiske enhed har oplyst eller via anden elektronisk service. De tilgængelige muligheder for fakturering kan vælges via Unilei websites.

Ordren kan annulleres indtil registreringen eller fornyelsesprocessen er igangsat af Unilei.

Hvis registreringen eller fornyelsen ikke kan fuldføres på grund af manglende information, skal Unilei bede den juridiske enhed om den fornødne dokumentation. Hvis den juridiske enhed ikke leverer de nødvendige oplysninger indenfor 15 arbejdsdage, så er Unilei berettiget til den fulde betaling for servicen selvom servicen ikke kan leveres i sin helhed.

Hvis rigtigheden af den juridiske enheds data i det Globale LEI index udfordres (Challenge) og hvis dataene ikke verificeres som korrekte eller justeres, så kan LEI-koden blive ugyldig.

Betalinger refunderes hverken helt eller delvist, hvis LEI-koden bliver ugyldig eller den juridiske enhed, uanset årsag, ikke benytter LEI-koden. Betalinger refunderes hverken helt eller delvist, hvis der sker ændringer i GLEIS eller GLEIS ophører med at eksistere.

Moms (VAT)

Unilei er hjemmehørende I Danmark. Moms opkræves I henhold til reglerne i Danmark og EU. Det er udelukkende den juridiske enheds ansvar at opkræve momsrefusion, hvis den juridiske enhed er berettiget hertil. Unilei udsteder en faktura med nødvendige oplysninger. Alle andre aktiviteter og dokumenter, der måtte være nødvendige for en momsrefusion, er den juridiske enheds ansvar og omkostning.

Juridiske enheder hjemmehørende i Danmark.

Juridiske enheder hjemmehørende i Danmark opkræves 25% moms.

Juridiske enheder hjemmehørende i andre medlemsstater i Den Europæiske Union (EU) end Danmark.

Hvis den juridiske enhed oplyser deres momsnummer i forbindelse med betalingsprocessen og Unilei kan validere momsnummeret som gyldigt, så opkræver Unilei ikke moms for købet. Købet vil i dette tilfælde være underlagt omvendt betalings pligt.

Hvis Unilei ikke kan verificere det angivne momsnummer, så inkluderes 25% moms i det fakturerede beløb som den juridiske enhed skal betale til Unilei.

Juridiske enheder hjemmehørende i andre EU-medlemsstater end Danmark.

En juridisk enhed der er hjemmehørende i et land, der ikke er medlem af EU opkræves ikke moms.

Servicerede jurisdiktioner

Unilei er akkrediteret af GLEIF som LEI udsteder i specifikke jurisdiktioner. Hvis den bestilte LEI service ikke er en del af Unilei’s akkreditering, så tilbyder Unilei at udføre LEI-servicen som LEI agent via en anden akkrediteret udbyder. Den juridiske enhed vil blive tydeligt notificeret, hvis den pågældende LEI service udføres af Unilei som agent og ikke som akkrediteret udbyder. Unilei informerer den juridiske enhed om LEI status og fremdrift. Den juridiske enhed betaler Unilei for den udførte service som aftalt ved igangsættelsen af ordren. Den udførte LEI service vil være globalt gyldig og i overensstemmelse med GLEIS uanset om den udføres af Unilei som akkrediteret udbyder eller agent.

Immaterielle rettigheder

Da LEI-registret kun består af offentligt tilgængelige data, er både den juridiske enhed og Unilei enige om, at LEI-registret ikke er dækket af ophavsrettigheder i henhold til den reviderede Bernerkonvention (Revised Berne Convention) og heller ikke af andre immaterielle rettigheder.

Privatlivs politik

Forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation) finder anvendelse.

Data indsamlet, behandlet og delt ved håndtering af Legal Entity Identifier (LEI) vedrører hovedsageligt oplysninger om virksomheder, defineret som juridiske personer. LEI-oplysninger gøres offentligt tilgængelige af offentlige myndigheder. De fleste indsamlede data er undtaget fra GDPR-beskyttelsesforordningen. Alle data behandles med omhu og sikkert.

Kommunikation mellem bruger og websites er Secure Socket Layer (SSL) krypteret til beskyttelse af brugernes privatliv.

Unilei indsamler og opbevarer oplysninger om juridisk enheds repræsentant ved navn, telefonnummer og e-mailadresse. Disse bliver ifølge Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF) krav opbevaret i ti år. Når det efterspørges af GLEIF-systemet, deles disse data med GLEIF, Local Operating Units (LOU) og deres partnere. Oplysningerne bruges af Unilei til kommunikation om LEI-service.

Ved brug af betalingskort udveksles betalingsdata kun mellem betalingsudbyderen og kunden. Betalingsservice leveres af Stripe. Oplysninger om betalinger håndteres efter gældende lovgivning.

Force majeure

Unilei kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar, erstatningsmæssigt eller på anden måde, for fejl eller forsinkelser i opfyldelsen af sine forpligtelser (eksklusive betalingsforpligtelser), der opstår som følge af eller forårsaget af, direkte eller indirekte, kræfter uden for Unilei’s rimelige kontrol, herunder uden begrænsning strejker, arbejdsstandsninger, ulykker, krigshandlinger eller terrorisme, civile eller militære forstyrrelser, nukleare eller naturkatastrofer eller afbrydelser, tab eller funktionsfejl i forsyningsselskaber, kommunikation eller computer (software eller hardware) tjenester.

Varighed og opsigelse

Aftalen er gyldig, uanset opsigelse, så længe den juridiske enhed eksisterer, og så længe Unilei eksisterer, alt efter hvad der er kortest.

Opsigelse skal være mulig i tilfælde af:

  1. En overførsel af den juridiske enheds LEI til en anden akkrediteret LEI-udsteder eller til GLEIF.
  2. Den juridiske enhed opgiver sin status som juridisk enhed med en LEI.
  3. En fratagelse af LEI på grund af manglende overholdelse af den juridiske enheds krav om genvalidering.

Opsigelse med øjeblikkelig virkning af årsag i tilfælde af alvorlig eller gentagen misligholdelse af kontraktlige pligter, for hvilke der ikke er mulighed for afhjælpning, eller afhjælpning er nægtet trods en rimelig afhjælpningsfrist.

Opsigelse med øjeblikkelig virkning af Unilei, og uden Unilei’s ansvar for skader forårsaget af en sådan opsigelse, hvis GLEIF-akkrediteringen af Unilei som LEI-udsteder opsiges.

Generelt

Aftalen indgås mellem to erhvervsdrivende parter og er alene underlagt dansk ret. Alle tvister, som måtte udspringe af denne aftale og kræve domstolsafgørelse, skal afgøres ved dansk domstol på dansk grund.

FN-konventionen om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

Unilei kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af forsinket eller mangelfuld LEI.

Den juridiske enhed accepterer, at informationen, der indgår i GLEIF Indexet, bliver anvendt, videregivet og offentliggjort i henhold til GLIEF’s retningslinier (www.gleif.org).

 

Unilei ApS
Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle
Danmark
CVR: DK39175606
LEI: 98450045AN5EB5FDC780

Version: 15-08-2022