Unilei Handelsvillkor

Inledning

Unilei ApS (Unilei) är ett företag baserat i Danmark med registreringsnummer: 39175606. Unilei är av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) en ackrediterad Local Operating Unit (LOU), dvs. utfärdare av globala identifieringskoder för företag.

Unilei registrerar, underhåller, förnyar och publicerar Legal Entity Identifiers (LEI) för och på uppdrag av kunder som är juridiska personer, t.ex. företag, organisationer etc. (Juridisk person). LEI-tjänsterna utförs i enlighet med GLEIF:s villkor.

Unileis villkor reglerar användningen av Unileis LEI-tjänst och måste accepteras av den Juridiska person som använder Unileis tjänster. Unileis LEI-tjänst är tillgänglig via webbplatsen https://www.unilei.com (Unileis webbplats).

Genom att acceptera dessa villkor ingår den Juridiska personen och Unilei ett avtal där den Juridiska personen ger Unilei tillstånd att hantera den Juridiska personens LEI-aktiviteter, inklusive registrering, underhåll, överföring, förnyelse och publicering i det globala LEI-systemet (GLEIS).

En undertecknare ska godkänna villkoren på den Juridiska personens vägnar. Undertecknaren ska vara vederbörligen bemyndigad att agera på den Juridiska personens vägnar. Unilei kan begära att undertecknarens behörighet intygas.

Den Juridiska personen ska lämna begärd information om den Juridiska personen till Unilei. Den Juridiska personen är skyldig att lämna riktiga, fullständiga och autentiska uppgifter och att ett vederbörligt tillstånd har beviljats.

De uppgifter som lämnas ska vara vederbörligen daterade och undertecknade. Unileis webbplats hanterar denna process.

Unilei kontrollerar om de tillhandahållna uppgifterna är tillräcklig för att slutföra registreringen eller förnyelsen av den Juridiska personen i LEI-registret. LEI-registreringsuppgifter är den Juridiska personens referensdata som GLEIS behöver för att utfärda och upprätthålla LEI. Unilei kan vara tvungen enligt tillämplig lagstiftning eller enligt interna kontroller att ändra referensuppgifter om den Juridiska personen.

Unilei förbehåller sig rätten att kontakta den Juridiska personen för ytterligare information.

En Juridisk person får endast ha en LEI-kod. LEI-koden ska förnyas var 12:e månad för att förbli giltigt (GLEIS registreringsstatus = utfärdat). Utebliven förnyelse, upplösning av den Juridiska personen eller felaktiga uppgifter kan leda till att LEI-koden blir ogiltig.

Unilei meddelar den Juridiska personen via e-post. Det är den Juridiska personens ansvar att säkerställa att den angivna e-postadressen är korrekt, giltig och kan ta emot e-post från domänen Unilei.com. Vi rekommenderar att proaktiv vitlista Unilei-domänen på den Juridiska personens e-postserver.

Avtalsspråket kommer att tillämpas vid varje formell underrättelse. Om inget annat överenskommits ska all kommunikation ske på engelska.

Den Juridiska enheten tillåter Unilei att publicera LEI-registeruppgifter i GLEIS globala LEI-register.

Utfärda ny LEI-kod

Pris och förväntad leveranstid för att utfärda ny LEI-kod anges på Unileis webbplats.

Unilei utför registreringen utan onödigt dröjsmål.

Den juridiska personen meddelas:

  1. När LEI-koden utfärdats, är tillgänglig för användning och offentliggörs i Global Legal Entity Identifier Index på webbplatsen https://www.gleif.org/en/ (globala LEI-registret).
  2. När LEI-koden behöver förnyas.
  3. Om uppgifter saknas eller behöver verifieras.

Förnya LEI-kod

Enligt GLEIF:s krav ska LEI-koden förnyas var tolfte månad för att förbli aktiv. De uppgifter som är kopplade till LEI-koden måste valideras eller uppdateras. LEI-koden ändras inte när det förnyas. När LEI-koden förnyas är det giltigt i ytterligare 12 månader. Den Juridiska personen meddelas när förnyelsen är slutförd.

Pris och förväntad leveranstid för förnyelsetjänsten av en LEI-kod anges på Unileis webbplats.

En LEI-kod som inte har upphört att gälla kommer att förnyas med ytterligare 12 månader från och med nästa förnyelsedatum, oavsett när förnyelsen beställdes (ingen förlust av giltighetstid).

Unilei erbjuder två typer av förnyelseavtal: Förnyelseavtal för ett år och förnyelseavtal för flera år.

Förnyelse för ett år

I god tid innan förnyelse krävs kommer Unilei att meddela den Juridiska personen via e-post om att LEI-koden måste förnyas. Påminnelser om förnyelse kommer att skickas med jämna mellanrum fram till dess att LEI-koden upphör att gälla för att förhindra oavsiktligt upphörande av LEI-koden. Förnyelse av LEI-koden kan beställas via Unileis webbplats där även betalningsmetod kan väljas.

Den Juridiska personen meddelas när LEI har förnyats.

Förnyelse för flera år

Vid förnyelseavtal för flera år informeras den Juridiska enheten om kommande förnyelse. Den Juridiska personen kan bli ombedd att bekräfta uppgifter för att slutföra förnyelsen. Om den Juridiska personen ombeds att bekräfta uppgifter ska den svara i enlighet med instruktionerna i begäran för att säkerställa att förnyelsen kan slutföras. Avsaknad av svar kan leda till att LEI-koden upphör att gälla.

Den Juridiska personen meddelas när förnyelsen är slutförd.

När ett förnyelseavtal för flera år är på väg att löpa ut meddelas den Juridiska personen och kan ingå ett nytt förnyelseavtal.

Förnyelse för flera år kan också beställas separat eller som en del av utfärdandet av en ny LEI-kod.

Överföring av förvaltning och hantering av LEI-kod till Unilei

Överföringen av förvaltningen och hantering av LEI-koden till Unilei kan påbörjas på Unileis webbplats genom att välja överföringstjänsten. Om nästa förnyelsedatum är mindre än 60 dagar från datumet för beställning av överföringstjänsten, måste den Juridiska personen förnya LEI-koden som en del av överföringsprocessen. Förnyelse debiteras enligt prislistan på Unileis webbplats.

Kontaktinformation för överföringsbegäran kan delas med den part som för nuvarande utfärdar den Juridiska personens LEI-kod för att verifiera överföringsbegäran och uppfylla GLEIS krav på överföringsprocessen.

Överföring av förvaltning och hantering av LEI-kod från Unilei

Att överföra förvaltningen och hanteringen av LEI-koden från Unilei är kostnadsfritt och kan initieras via en annan ackrediterad utgivare av LEI-koder. Utestående betalningar ska regleras innan en överföring slutförs.

GLEIF förbehåller sig rätten att begära överföring av hanteringen av LEI till en annat LOU.

Förändringar hos den Juridiska personen och uppgifternas riktighet

Den Juridiska personen ska meddela Unilei, via Unileis webbplats eller e-post, om varje händelse som berör den Juridiska personen och som har ett faktiskt eller potentiellt inflytande på LEI-koden eller referensuppgifter för den Juridiska personen i LEI-registret. Unilei uppdaterar uppgifterna om den Juridiska personen i GLEIS. Den Juridiska personen debiteras inte för uppdateringar baserade på händelser hos Juridiska personen. En uppdatering av en händelse för en Juridisk person påverkar inte nästa förnyelsedatum.

Exempel på händelser som avser Juridiska personer är, men inte begränsade till, ändring av namn, adress, juridisk form, omvandling av rättslig status och upplösning.

Om den Juridiska personen får kännedom om att uppgifter i LEI-registret saknas eller är felaktiga ska den Juridiska personen omedelbart underrätta Unilei om detta.

GLEIS kan ifrågasätta Unilei om uppgifterna i LEI-registret om Juridiska personen är felaktiga. Om uppgifterna ifrågasätts ska den Juridiska personen svara på Unileis begäran om att klargöra de ifrågasatta uppgifterna.

Dokumenttjänst

Vissa registreringsuppgifter i LEI-registret kräver att den Juridiska personen tillhandahåller dokument, t.ex. årsredovisningar. Unilei kan erbjuda att inhämta dessa dokument för den Juridiska personens räkning som en extra tjänst. En avgift för denna tjänst kan tillkomma. Den Juridiska personen debiteras inte för dokumenttjänsten utan en föregående överenskommelse.

Betalning

Betalning ska ske innan tjänsten levereras om inget annat avtalats.

Unilei accepterar betalning med kreditkort eller banköverföring. Utöver det överenskomna priset står den Juridiska personen för alla kostnader och avgifter för att slutföra betalningen till Unilei.

Betalningen debiteras den Juridiska personen om ingen annan juridisk person anges som fakturakontakt.

Om den juridiska person som betalar för LEI-tjänsten är en annan än den Juridiska person som registreras eller förnyas, t.ex. en tredje part som en advokat eller ett bokföringsföretag, måste uppgifter om den betalande juridiska personen registreras via registreringsformuläret på Unileis webbplats i avsnittet om fakturainformation.

Fakturan skickas till den e-postadress som den Juridiska personen har angett eller via en annan elektronisk tjänst om sådan finns tillgänglig. Alla tillgängliga alternativ presenteras på Unileis webbplats. 

Beställningen kan avbrytas fram till att Unilei inleder registrerings- eller förnyelseprocessen.

Om registreringen eller förnyelsen inte kan slutföras på grund av att information saknas ska Unilei begära att den Juridiska personen tillhandahåller den information som krävs. Om den Juridiska personen inte tillhandahåller den begärda informationen inom 15 arbetsdagar har Unilei rätt till full betalning för tjänsten även om en aktiv LEI-kod inte levereras.

Om uppgifterna om den Juridiska personen i det globala LEI-registret ifrågasätts och om uppgifterna inte verifieras eller korrigeras kan LEI-koden bli inaktivt.

Betalningen återbetalas varken helt eller delvis om LEI-koden blir inaktiv eller om den Juridiska personen av någon anledning inte använder LEI-koden. Betalningen återbetalas varken helt eller delvis om GLEIS ändras eller om GLEIS upphör att vara verksam.

Mervärdesskatt (moms)

Unilei är baserad i Danmark. Moms debiteras i enlighet med de danska/EU-lagstiftning och förordningar. Det är den fakturerade Juridiska personen egna ansvar att begära återbetalning av moms om den Juridiska personen har rätt till en sådan återbetalning. Unilei tillhandahåller en faktura. Alla andra aktiviteter och dokument som krävs för att ansöka om återbetalning av moms gäller ligger hos den Juridiska personen.

Juridisk person baserad i Danmark

En Juridisk person baserad i Danmark debiteras dansk moms på 25 %.

En Juridisk person baserad i en annan EU-medlemsstat än Danmark

Om den Juridiska personen anger sitt momsregistreringsnummer i betalningsprocessen och Unilei kan validera momsregistreringsnumret tar Unilei inte ut någon moms. Försäljningen är föremål för omvänd skattskyldighet. Den Juridiska personen är momspliktig.

Om Unilei inte kan verifiera att det angivna momsregistreringsnumret är giltigt läggs 25 % moms till fakturabeloppet och måste betalas av den Juridiska personen till Unilei.

Juridisk person placerad i ett land utanför EU.

En Juridisk person placerad i ett land som inte är medlem i EU debiteras inte moms.

Jurisdiktioner

Unilei är ackrediterad av GLEIF att utfärda LEI inom vissa specifika jurisdiktioner. Om den LEI-tjänst som beställs av den Juridiska personen ligger utanför Unileis ackrediterade jurisdiktioner ska Unilei erbjuda den Juridiska personen att utföra LEI-tjänsten som LEI-agent för den Juridiska personens räkning. Den Juridiska personen ska tydligt meddelas om begäran att tjänsten ska utföras av Unilei som LEI-agent och inte som ackrediterad LEI-utfärdare. Under förutsättning att den Juridiska personen godkänner Unilei som LEI-agent samarbetar Unilei med en ackrediterad LEI-utgivare för att tillhandahålla den begärda LEI-tjänsten. Unilei meddelar den Juridiska personen om LEI-status och framsteg. Den Juridiska personen betalar Unilei för den utförda tjänsten. Den LEI-tjänst som levereras är globalt giltig och GLEIS-kompatibel.

Immateriella rättigheter

Då LEI-registret endast består av allmänt tillgängliga uppgifter är både den Juridiska personen och Unilei överens om att LEI-registret inte omfattas av upphovsrätt enligt den reviderade Bernkonventionen och inte heller av någon annan immateriell rättighet.

Integritetspolicy

Förordning (EU) 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), är tillämplig.

Uppgifter som samlas in, behandlas och delas vid hantering av Legal Entity Identifier (LEI) gäller huvudsakligen information om företag, definierade som Juridiska personer. LEI-uppgifter görs allmänt tillgänglig av offentliga myndigheter. Merparten av de insamlade uppgifterna är undantagna från GDPR:s bestämmelser. Alla uppgifter behandlas med försiktighet och på ett säkert sätt.

Kommunikation mellan användare och onlinetjänster är SSL-krypterad (Secure Socket Layer) för att skydda användarens integritet.

Unilei samlar in och lagrar information om den Juridiska personens representant i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Enligt kraven från Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ska de sparas i tio år.  På begäran av GLEIF-systemet delas dessa uppgifter med GLEIF, Local Operating Units (LOU) och deras partners. Informationen används av Unilei för kommunikation om LEI-tjänsten.

Vid användning av betalkort utbyts betalningsuppgifter endast mellan betaltjänstleverantören och kunden. Betalningstjänsten tillhandahålls av Stripe. Information om betalningar hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Force Majeure

Under inga omständigheter ska Unilei vara ansvarig eller ersättningsskyldig för eventuella misslyckanden eller förseningar i fullgörandet av sina skyldigheter (med undantag för betalningsskyldigheter) som uppstår till följd av eller orsakas av, direkt eller indirekt, krafter som ligger utanför Unileis rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, strejker, arbetsnedläggelser, olyckor, krigshandlingar eller terrorism, civila eller militära oroligheter, kärnkrafts- eller naturkatastrofer eller naturkatastrofer eller naturkatastrofer, samt avbrott, förlust eller funktionsstörningar i försörjningssystem, kommunikations- eller datatjänster (mjukvara eller hårdvara).

Varaktighet och uppsägning

Avtalet ska gälla, trots uppsägning, så länge den Juridiska personen existerar och så länge Unilei existerar, beroende på vilken tidsperiod som är kortast.

Uppsägning ska vara möjlig i följande fall:

  1. En överföring av den Juridiska personens LEI-kod till en annan ackrediterad LEI-utgivare eller till GLEIF.
  2. Den Juridiska personen upphör med sin status som Juridisk person med en LEI-kod.
  3. En annullering av LEI-koden på grund av att den Juridiska personen inte uppfyller kraven för förnyad validering.

Uppsägning med omedelbar verkan vid allvarliga eller upprepade överträdelser av avtalsenliga förpliktelser, som inte kan avhjälpas eller som inte har avhjälpts trots en rimlig tidsfrist för avhjälpande.

Uppsägning med omedelbar verkan av Unilei, och utan att Unilei har något ansvar för eventuella skador som orsakats av en sådan uppsägning, om GLEIF:s ackreditering av Unilei som LEI-utgivare upphör.

Allmänt

Avtalet ingås mellan två juridiska personer och ska i alla avseenden regleras enbart av danska regler och lagar. Alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor ska avgöras i Danmark.

FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ska inte tillämpas.

Unilei ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster i samband med användning, registrering eller bristande användbarhet av LEI-koden.

Den Juridiska personen godkänner att de tillhandahållna uppgifterna används, överförs och offentliggörs i enlighet med GLEIF:s villkor (www.gleif.org).

 

Unilei ApS
Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle
Danmark
CVR: DK39175606
LEI: 98450045AN5EB5FDC780

Version: 30-09-2022