Vilkår og betingelser for Unilei-kunder

Introduksjon

Unilei ApS (Unilei) er et selskap basert i Danmark med organisasjonsnummer 39175606. Unilei er en såkalt LOU (Local Operating Unit), dvs. en organisasjon akkreditert av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) til å utstede LEI-koder (Legal Entity Identifier). Unilei bruker varemerket norsklei for deler av selskapets virksomhet i Norge.

Unilei registrerer, vedlikeholder, fornyer og publiserer LEI-koder for og på vegne av kunder som er juridiske enheter, f.eks. selskaper og organisasjoner (den Juridiske Enheten). LEI-tjenestene utføres i henhold til GLEIFs vilkår og betingelser.

Unileis vilkår og betingelser regulerer bruken av Unileis LEI-tjeneste og må godtas av den Juridiske Enheten ved bruk av Unilei-tjenester. Unileis LEI-tjeneste er tilgjengelig via nettstedet https://www.unilei.com og norsklei.no (Unilei-nettstedet).

Ved å godta disse vilkår og betingelser inngår den Juridiske Enheten og Unilei en avtale der den Juridiske Enheten gir Unilei fullmakt til å forvalte den Juridiske Enhetens LEI-aktiviteter, herunder registrering, vedlikehold, flytting, fornyelse og publisering i GLEIS (Global LEI System).

Den Juridiske Enhetens aksept av disse vilkår og betingelser skal skje via en kontaktperson. Kontaktpersonen må ha behørig fullmakt til å handle på vegne av den Juridiske Enheten. Unilei kan be om bekreftelse på at kontaktpersonen har slik fullmakt.

Den Juridiske Enheten skal gi Unilei den informasjon Unilei ber om vedrørende den Juridiske Enheten. Den Juridiske Enheten er forpliktet til å legge frem sann, fullstendig og autentisk informasjon og bekrefte at behørig fullmakt er gitt.

Informasjonen skal være behørig datert og signert. Unilei-nettstedet legger til rette for denne prosessen.

Unilei kontrollerer at informasjonen som gis, er tilstrekkelig for at registreringen eller fornyelsen av den Juridiske Enhetens LEI-oppføring skal kunne fullføres. LEI-oppføringen er de referansedataene for den Juridiske Enheten GLEIS trenger for å utstede og vedlikeholde LEI-koden. Unilei kan bli nødt, fordi lov eller internkontrolltiltak krever det, til å endre referansedata for den Juridiske Enheten.

Unilei forbeholder seg retten til å kontakte den Juridiske Enheten for ytterligere informasjon.

En juridisk enhet kan bare ha én LEI-kode. LEI-koden skal fornyes hver 12. måned for å forbli gyldig (GLEIS-registreringsstatus = Utstedt («issued»)). Manglende fornyelse, oppløsning av den Juridiske Enheten eller uriktige data kan føre til at LEI-koden blir ugyldig.

Unilei varsler den Juridiske Enheten via e-post. Det er den Juridiske Enhetens ansvar å sikre at den oppgitte e-postadressen er riktig, gyldig og i stand til å motta e-post fra Unilei.com-domenet. Proaktiv hvitelisting av Unilei-domenet på den Juridiske Enhetens e-postserver anbefales.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon være på norsk eller engelsk.

Den Juridiske Enheten tillater Unilei å publisere data fra LEI-oppføringen i GLEIS’ Global LEI Index.

Utstedelse av ny LEI-kode

Pris og forventet leveringstid for utstedelse av en ny LEI-kode er angitt på Unilei-nettstedet.

Unilei utfører registreringen uten unødig opphold.

Den Juridiske Enheten varsles

  1. når LEI-koden er utstedt, tilgjengelig for bruk og blir gjort offentlig tilgjengelig i Global Legal Entity Identifier Index på nettstedet https://www.gleif.org/en/ (Global LEI Index)
  2. når det er på tide å fornye LEI-koden
  3. hvis data mangler eller må verifiseres

Fornyelse av LEI-koden

I henhold til GLEIFs krav må LEI-koden fornyes hver 12. måned for å forbli aktiv. Informasjonen knyttet til LEI-koden må valideres eller oppdateres. LEI-koden endres ikke når den fornyes. Etter å ha blitt fornyet er LEI-koden gyldig i ytterligere 12 måneder. Den Juridiske Enheten varsles når fornyelsen er fullført.

Pris og forventet leveringstid for LEI-fornyelsestjenesten er angitt på Unilei-nettstedet.

En ikke-utløpt LEI-kode vil bli fornyet med ytterligere 12 måneder fra gjeldende neste fornyelsesdato (Next Renewal Date), uansett når fornyelsen bestilles (intet tap av gyldighetsperiode).

Unilei tilbyr to typer fornyelsesavtaler: Avtale om fornyelse for ett år og avtale om fornyelse for flere år.

Fornyelse for ett år

Unilei varsler den Juridiske Enheten via e-post i god tid før LEL-koden må fornyes. Det sendes hyppige fornyelsespåminnelser frem til LEI-kodens utløp for å forhindre at man uforvarende lar LEI-koden løpe ut. Fornyelse av LEI-koden kan bestilles via Unilei-nettstedet, der man også kan velge betalingsmåte.

Den Juridiske Enheten blir varslet når LEI-koden har blitt fornyet.

Fornyelse for flere år

Ved avtaler om fornyelse for flere år blir den Juridiske Enheten informert om forestående fornyelser. Den Juridiske Enheten kan bli bedt om å bekrefte data for å fullføre fornyelsen. Hvis den blir bedt om å bekrefte data, skal den Juridiske Enheten svare i henhold til instruksjonene i forespørselen for å sikre at fornyelsen kan fullføres. Manglende respons kan føre til at LEI-koden løper ut.

Den Juridiske Enheten varsles når fornyelsen er fullført.

Når avtalen om fornyelse for flere år er i ferd med å utløpe, blir den Juridiske Enheten varslet og kan inngå en ny fornyelsesavtale.

Fornyelse for flere år kan også bestilles uavhengig eller som en del av utstedelsen av en ny LEI-kode.

Flytting av LEI-forvaltning til Unilei

Flytting av LEI-forvaltning til Unilei kan initieres på Unilei-nettstedet ved å velge flyttetjenesten. Hvis neste fornyelsesdato er mindre enn 60 dager fra datoen for bestillingen av flyttetjenesten, må den Juridiske Enheten fornye LEI-koden som en del av flytteprosessen. Fornyelsen faktureres i henhold til prislisten på Unilei-nettstedet.

Kontaktinformasjonen for flytteforespørselen kan deles med nåværende LEI-forvalter for å verifisere flytteforespørselen og oppfylle GLEIS-kravene til flytteprosessen.

Flytting av LEI-forvaltning fra Unilei

Flytting av LEI-forvaltning fra Unilei er gratis og kan initieres via en annen akkreditert LEI-utsteder. Utestående betalinger må være gjort opp for at en flytting skal kunne fullføres.

GLEIF forbeholder seg retten til å be om flytting av LEI-koden til en annen LOU.

Selskapshendelser og datanøyaktighet

Den Juridiske Enheten skal varsle Unilei, via Unilei-nettstedet eller e-post, om enhver selskapshendelse («Legal Entity Event») som har faktisk eller potensiell innflytelse på LEI-koden eller den Juridiske Enhetens referansedata i LEI-oppføringen. Dataene som gis om Selskapshendelsen, oppdateres i GLEIS av Unilei. Den Juridiske Enheten belastes ikke for oppdateringer med bakgrunn i Selskapshendelser. En oppdatering av en Selskapshendelse forskyver ikke neste fornyelsesdato.

En ikke-uttømmende liste over eksempler på Selskapshendelser er endring av enhetens navn, adresse og juridiske form, endring av juridisk status og oppløsning.

Hvis den Juridiske Enheten blir klar over at data i LEI-oppføringen mangler eller er feil, skal den straks varsle Unilei.

GLEIS kan bestride overfor Unilei at dataene i den Juridiske Enhetens LEI-oppføring er riktige. Hvis dataene blir bestridt, skal den Juridiske Enheten svare på Unileis anmodning om å avklare de bestridte dataene.

Dokumenttjeneste

Enkelte LEI-dataregistreringer krever at den Juridiske Enheten legger frem dokumenter, for eksempel årsregnskap. Unilei kan som en ekstratjeneste tilby å innhente disse dokumentene på vegne av den Juridiske Enheten. Det kan påløpe tilleggskostnader for denne tjenesten. Den Juridiske Enheten belastes ikke for dokumenttjenesten uten forutgående avtale.

Betaling

Betaling må skje før levering av tjenesten med mindre annet er avtalt.

Unilei aksepterer betaling med kredittkort eller bankoverføring. I tillegg til avtalt pris bærer den juridiske enheten eventuelle kostnader og gebyrer for å gjennomføre betalingen til Unilei.

Betalingen belastes den Juridiske Enheten med mindre en annen juridisk enhet er angitt som fakturakontakt.

Hvis den juridiske enheten som skal betale for LEI-tjenesten, er en annen enhet enn den Juridiske Enheten som registreringen eller fornyelsen gjelder, f.eks. en advokat eller et regnskapsfirma eller en annen tredjepart, må den betalende juridiske enheten registreres via registreringsskjemaet i seksjonen for fakturainformasjon på Unilei-nettstedet.

Fakturaen sendes til e-postadressen oppgitt av den juridiske enheten eller gjennom en eventuell annen elektronisk tjeneste. Tilgjengelige alternativer presenteres på Unilei-nettstedet. 

Bestillingen kan kanselleres til registrerings- eller fornyelsesprosessen er igangsatt av Unilei.

Hvis registreringen eller fornyelsen som følge av manglende informasjon ikke kan fullføres, skal Unilei be den Juridiske Enheten om å oppgi den nødvendige informasjonen. Hvis den Juridiske Enheten ikke fremlegger den nødvendige informasjonen innen 15 virkedager, har Unilei rett til full betaling for tjenesten selv om det ikke er levert en aktiv LEI-kode.

Hvis informasjonen som er registrert om enheten i Global LEI Index, blir bestridt og informasjonen ikke blir bekreftet eller korrigert, kan LEI-koden bli inaktiv.

Betaling blir ikke refundert, verken delvis eller fullstendig, hvis LEI-koden blir inaktiv eller den Juridiske Enheten, uansett årsak, ikke bruker LEI-koden. Betaling blir verken delvis eller fullstendig refundert dersom det blir gjort endringer i GLEIS eller GLEIS legger ned virksomheten.

Merverdiavgift (mva.)

Unilei er hjemmehørende i Danmark. Mva. kreves inn i samsvar med Danmarks/EUs regler og forskrifter. Den fakturerte Juridiske Enheten er eneansvarlig for å kreve refusjon av mva. hvis den Juridiske Enheten har rett til slik refusjon. Unilei utsteder en faktura. Alle andre aktiviteter og dokumenter som er nødvendige for å kreve mva.-refusjon, er den Juridiske Enhetens ansvar.

Juridisk enhet hjemmehørende i Danmark

En juridisk enhet hjemmehørende i Danmark belastes dansk mva. på 25 %.

Juridisk enhet hjemmehørende i et annet EU-land enn Danmark

Hvis den Juridiske Enheten oppgir mva.-nummeret sitt i betalingsprosessen og Unilei kan validere dette, krever ikke Unilei inn mva. Salget er omfattet av omvendt avgiftsplikt. Den Juridiske Enheten er ansvarlig for mva.

Hvis Unilei ikke kan verifisere gyldigheten av det angitte mva.-nummeret, legges det 25 % mva. til fakturabeløpet, som da må betales av juridisk enhet til Unilei.

Juridisk enhet hjemmehørende i et ikke-EU-land.

En juridisk enhet hjemmehørende i et ikke-EU-medlemsland belastes ikke mva.

Jurisdiksjoner som betjenes

Unilei er akkreditert av GLEIF som LEI-utsteder i visse spesifikke jurisdiksjoner. Hvis LEI-tjenesten bestilt av den Juridiske Enheten er utenfor Unileis akkrediterte jurisdiksjoner, skal Unilei tilby den Juridiske Enheten å utføre LEI-tjenesten som LEI-agent på vegne av den Juridiske Enheten. Den Juridiske Enheten skal varsles tydelig dersom tjenesteforespørselen skal utføres av Unilei som LEI-agent og ikke som akkreditert LEI-utsteder. Hvis LEI-agenttilnærmingen godtas av den Juridiske Enheten, leverer Unilei den bestilte LEI-tjenesten i samarbeid med en akkreditert LEI-utsteder. Unilei varsler den Juridiske Enheten om LEI-status og fremdrift. Den Juridiske Enheten betaler Unilei for den utførte tjenesten. LEI-tjenesten som leveres, er gyldig globalt og GLEIS-kompatibel.

Immaterielle rettigheter

Siden LEI-oppføringen bare består av offentlig tilgjengelige data, er både den Juridiske Enheten og Unilei enige om at LEI-oppføringen ikke omfattes av opphavsrett i henhold til den reviderte Bern-konvensjonen, og heller ikke av andre immaterielle rettigheter.

Personvernerklæring

Forordning (EU) 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EUs generelle personvernforordning) kommer til anvendelse.

Opplysninger som samles inn, behandles og deles ved håndtering av LEI, gjelder hovedsakelig selskaper, definert som juridiske personer. LEI-informasjon gjøres offentlig tilgjengelig av offentlige myndigheter. De fleste opplysningene som samles inn, er ikke beskyttet av EUs generelle personvernforordning. Alle data behandles med omhu og sikkert.

Kommunikasjon mellom bruker- og online-tjenester er kryptert med Secure Socket Layer (SSL) for ivaretakelse av brukerens personvern.

Unilei samler inn og lagrer navnet, telefonnummeret og e-postadressen til den Juridiske Enhetens representant. Dette er informasjon som i henhold til GLEIFs krav (Global Legal Entity Identifier Foundation) skal oppbevares i ti år.  Når GLEIF-systemet krever det, deles disse dataene med GLEIF og LOU-er (Local Operating Unit) og deres partnere. Informasjonen brukes av Unilei for kommunikasjon om LEI-tjenesten.

Når du bruker betalingskort, utveksles det kun betalingsdata mellom betalingstjenesteleverandøren og kunden. Betalingstjenesten leveres av Stripe. Informasjon om betalinger håndteres i henhold til gjeldende lovgivning.

Force majeure

Under ingen omstendigheter kan Unilei stilles til ansvar, erstatningsmessig eller på annen måte, for feil eller forsinkelse i gjennomføringen av sine forpliktelser (unntatt betalingsforpliktelser) som direkte eller indirekte skyldes forhold utenfor Unileis rimelige kontroll, herunder, uten begrensning, streiker, arbeidsstanser, ulykker, krigs- eller terrorhandlinger, sivile eller militære uroligheter, kjernefysiske katastrofer eller naturkatastrofer og avbrudd i, bortfall av eller funksjonsfeil i forsynings-, kommunikasjons- eller programvare-/maskinvaretjenester.

Varighet og opphør

Avtalen skal gjelde, med mindre den blir brakt til opphør, så lenge den Juridiske Enheten eksisterer, og så lenge Unilei eksisterer, avhengig av hvilket tidsrom som er kortest.

Oppsigelse skal være mulig hvis

  1. den Juridiske Enhetens LEI-kode overføres til en annen akkreditert LEI-utsteder eller til GLEIF
  2. den Juridiske Enheten gir avkall på sin status som juridisk enhet med LEI-kode.
  3. den Juridiske Enheten fratas LEI-koden på grunn av manglende overholdelse av krav om fornyet validering

Avtalen kan bringes til opphør med øyeblikkelig virkning ved alvorlige eller gjentatte brudd på avtaleforpliktelser hvis avtalebruddet ikke kan avhjelpes eller etter utløpet av en rimelig frist for avhjelp ennå ikke har blitt avhjulpet.

Unilei kan bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning, og uten å dermed pådra seg noe erstatningsansvar, hvis Unilei mister sin GLEIF-akkreditering som LEI-utsteder.

Generelt

Avtalen er inngått mellom to juridiske enheter og skal i alle henseender reguleres av danske regler og lover alene. Enhver tvist som oppstår som følge av, eller i forbindelse med, disse vilkår og betingelser, skal avgjøres i Danmark.

FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp kommer ikke til anvendelse.

Unilei er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap knyttet til bruk eller registrering av LEI-koden eller knyttet til LEI-kodens manglende anvendelighet.

Den Juridiske Enheten godkjenner at den oppgitte informasjonen brukes, overføres (flyttes) og publiseres i samsvar med GLEIFs vilkår og betingelser (www.gleif.org).

 

Unilei ApS
Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle
Danmark
Org.nr.: DK39175606
LEI: 98450045AN5EB5FDC780

Versjon: 15.08.2022